Algemene voorwaarden

1 : Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende term en in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van position1one.

1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van position1one.

2 : Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door position1one gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met position1one verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van position1one en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden position1one alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door position1one.

2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor position1one niet bindend en niet van toepassing.

3 : Offertes

3.1. Per opdracht zal position1one een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden
geraamd.

3.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 kalenderdagen geldig.

3.3. Alle offertes van position1one zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

4 : Website

4.1. Zodra de opdracht definitief is, betaalt de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag aan position1one op rekening nummer LT503250038375823601 alvorens position1one begint met de eerste opzet van een website. Direct na oplevering van de website(s) of andere online marketing diensten betaalt de opdrachtgever het resterende bedrag.

4.2. Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kostenloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4.3. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. Position1one behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

4.4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die position1one nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te tellen van position1one en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt position1one haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

4.5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan position1one is eigendom van opdrachtgever. Position1one is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/ haar website en position1one kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

4.6. De opdrachtnemer, in dit geval position1one, is ten alle tijden in het recht om een verwijzing naar zijn eigen website te plaatsen in de footer. 

5 : Browser Compatibiliteit

5.1. Voor websites draagt position1one de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Google Chrome, Firefox en Microsoft Internet Explorer ), maar position1one is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Position1one garandeert op generlei wijze dat het door position1one gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

6 : Onderhoud Website

Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website.

6.1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.

6.2. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website geldt een tarief conform de aangeboden offerte van position1one.

6.3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na oplevering van een nieuwe door position1one geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.

7 : Levering en Levertijd

7.1. De opgegeven of overeengekom en levertijden gelden steeds bij benadering.
7.2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.
7.3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van position1one zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

8 : Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

8.1. Tenzij anders overeengekom en, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan opdrachtgever. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend position1one daartoe bevoegd.

8.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke bescherm ingsvorm en voor de opdrachtgever.

8.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is position1one te allen tijde gerechtigd om zijn/ haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

8.4. Tenzij anders overeengekom en, blijven de in het kader van de opdracht door position1one tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van position1one, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch position1one jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

8.6. Na volledige betaling van de overeengekomen prijs draagt position1one het gebruiksrecht van het design en de website over aan de opdrachtgever. De bronbestanden van het design en de broncode waarin het design is vertaald naar HTML/ CSS (de template) worden eigendom van opdrachtgever, tenzij anders overeen gekomen.

8.7 Geleverde websites worden altijd voorzien van een footer waarin position1one genoemd wordt als bouwer van de website. Wanneer de opdrachtgever deze footer verwijderd wil hebben is opdrachtgever een bedrag van €150 verschuldigd aan position1one.

9 : Gebruik en licentie

9.1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met position1one, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemm ing geen afspraken gem aakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornem ens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de Wjwebdesign bekend te zijn gemaakt.

9.2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruim er of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft position1one recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/ haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van position1one een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

9.3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het m om ent dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkom st niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn m et de redelijkheid en billijkheid.

9.4. Position1one heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

1 0 : Overmacht

10.1. In geval van overmacht is position1one gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

10.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

10.3. Position1one is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop position1one geen invloed kan uitoefenen.

11 : Geheimhouding

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheim houding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. I nform atie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12 : Prijzen

12.1. Alle op de position1one website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

13 : Betaling

13.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.

13.2. De klant ontvangt een factuur per e-mail

13.3. Bij het in gebreken blijven van de betaling, behouden wij het recht de website offline te halen. 

14 : Privacy bepalingen

14.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Position1one verstrekt deze informatie,
naam , adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

© Copyright position1one 31 augustus 2023

Chat openen
1
Scan de code
Live chat (🟢)
Welkom bij position1one 👋

Website, webshop of een andere online marketing dienst nodig?